Іванова Світлана Володимирівна


Наукові інтереси: археологія України доби енеоліту та бронзи.

Закінчила у 1980 р. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Населення ямної культурно-історичної спільноти Північно-Західного Причорномор’я (дослід соціологічної інтерпретації поховальних пам’яток)». У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Історія населення Північно-Західного Причорномор’я наприкінці IV–III тис. до н. е.».

Працює в Інституті археології НАН України з 1999 року, з 2002 і до теперішнього часу – науковим співробітником, старшим науковим співробітником, провідним спеціалістом.

З 2006 по 2010 роки та в 2014-2015 роках працювала на посаді доцента кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І. Мечникова (за сумісництвом). У 2015/2016 навчальному році працює на посаді професора кафедри археології та етнології України.

Автор 3 навчальних посібників за спецкурсами: «Археологія доби міді», «Археологія доби бронзи», «Соціальний устрій давніх суспільств».

У 2012 р. читала лекції студентам історичного факультету (спеціальність «Археологія») Університету ім. Адама Міцкевича  (м. Познань. Польща).

Працювала начальником Дністро-Бугської експедиції та заступником начальника Білгород-Тірської експедиції Інституту археології НАН України. У 2012-2014 рр. брала участь у спільній українсько-британській трипільській експедиції (розкопки протоміста Небелівка на Кіровоградщині).

Апробація результатів досліджень відбувалася у формі доповідей на засіданнях відділів археології Північно-Західного Причорномор’я та археології енеоліту – бронзового віку Інституту археології НАН України, на регіональних та міжнародних семінарах і конференціях в Україні (Запоріжжя, 2009; Вінниця, 2011; Алушта, 2011; Одеса, 2011, 2012, 2013), Росії (Москва, 2003; Ростов-на-Дону, 2003; Оренбург, 2006, 2009), Молдові (Кишинів, 2003), Греції (Родос, 2010), Польщі (Познань, 2012. 2013), Італії (Сассарі, 2012) та ін.

Загальна кількість опублікованих праць – 130, з них 3 навчальних посібники та 4 монографії.

Контактні дані:
e-mail: svi1956@gmail.com

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. О конструктивных особенностях погребений ямной культуры // Актуальные проблемы историко-археологических исследований: тезисы докладов VІ республиканской конференции молодых ученых ИА АН УССР; Киев октябрь 1987 / ИА АН УССР. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 59–60.
 2. Орнамент как отражение технологических приемов гончарного ремесла в раннебронзовом веке // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным: тезисы докладов ІV конференции молодых учених ИА АН СССР; Москва 1988 г. / Институт археологии АН СССР. – М.: ИА АН СССР, 1988. – С. 36–37.
 3. Костяные изделия в захоронениях ямной культуры Северо–Западного Причерноморья // Воспитание историей: тезисы докладов первой областной историко-краеведческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию Одессы; Одесса 27–28 июня 1989 г. / Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова [и др.]. – Одесса: ОГТ, 1989. – С. 105–106.
 4. Погребение ямной культуры с повозкой в Одесской области // История и археология Нижнего Подунавья: материалы I научно-практической конференции, посвященной памяти А.И. Доватура; Рени 1989 г. – Рени: Б.и., 1989. – С. 27–29.
 5. Погребальный обряд и социальное устройство населения белозерской культуры // Проблемы скифо–сарматской археологии Северного Причерноморья: тезисы докладов конференции – Запорожье: Коммунар, 1989. – С. 52–54.
 6. Археологические источники в системе исторического краеведения // Тези доповідей ІV республіканської наукової конференції з історичного краєзнавства; Миколаїв, 17–19 жовтня 1989 р. / Миколаївський обласний краєзнавчий музей [та ін.].– К.: Б.в., 1989. – С. 154–155.
 7. Поселення епохи бронзи та заліза в Одеськоі області // Археологія. – 1989. – № 2. – С. 56–63 (у співавторстві з Ветчинниковою Н.Є.).
 8. Об утилитарно–магических функциях одной из категорий погребального инвентаря // Проблемы археологии Северного Причерноморья:  тезисы докладов конференции (к 100-летию основания Херсонского музея древностей); Херсон октябрь 1990. / Херсонское областное управление культуры [и др.] – Херсон: Б.и., 1990. – С. 58–59.
 9. Сосуд с зодиакальной символикой из могильника черняховской культуры у с.Беленькое // Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья: тезисы докладов научно-практической конференции. Ч. ІІ. Археология; Белгород-Днестровский, 1990 г. / Одесский облсовет по историческому краеведению [и др.]. – Белгород-Днестровский: Управление культуры Одесского облисполкома, 1990. – С. 35–36 (в соавторстве с Росохацким А.А.).
 10. О валиковой орнаментации на керамике бронзового века // Археологія Полтавщини: матеріали науковоі конференціі до 100-річчя Полтавського краєзнавчого музея; Полтава 1991 г. Ч. II. Полтава, 1991 г. / Полтавське обласне управління культури [та ін.]. – Полтава: Б.в., 1991. – С. 40–42.
 11. О датировке деревянной повозки из Нижнего Подунавья // История и археология Нижнего Подунавья: материалы II научно-практической конференции, посвященной памяти А.И. Доватура; Рени 1991 г. / УООПИК. – Рени: Б.и., 1991. – С. 20–21 (в соавторстве с Ветчинниковой Н.Е.).
 12. Археологические исследования у с. Лиманское // Тезисы докладов ІІ областной историко-краеведческой конференции; Одесса 1991 г. / Одесский государственный Университет им. И.И. Мечникова [и др.]. – Одесса: ОГУ им. И.И. Мечникова, 1991. – С. 90–91 (в соавторстве с Ветчинниковой Н.Е.).
 13. Погребения предскифского времени на Днестровском Левобережье // Киммерийцы и скифы: тезисы докладов медународной научной конференции, посвященной памяти А.И. Тереножкина; Мелитополь, 25–28 мая 1992 г. / Институт археологи АН Украини [и др.]. – Мелитополь: Б.и., 1992. – С. 33–34 (в соавторстве с Ветчинниковой Н.Е.).
 14. Археологические исследования в Ивановском районе Одесской области // Археологический вестник. – Запорожье: ЗГУ, 1992. – № 3. – С. 8–9 (в соавторстве с Ветчинниковой Н.Е.).
 15. О социологической интерпретации погребений с повозками ямной культурно–исторической общности // Археологический альманах. – Донецк: Донеччина, 1993.– № 2. – С .23–34 (в соавторстве с Цимидановым В.В.).
 16. Раскопки у с. Лиманское Раздельнянского района Одесской области // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье: ЗГУ, 1993. – Вып. ІV. – С. 176–182 (в соавторстве с Ветчинниковой Н.Е.).
 17. Носители ямной культуры в Северо–Западном Причерноморье // Проблемы хронологии культур энеолита –бронзового века Украины и юга Восточной Европы: тезисы докладов международной конференции; Днепропетровск, 25–28 апреля 1994 г. / МОН ДГУ. –  Дніпропетровськ: ДДУ, 1994. – С. 22–24.
 18. О динамике процесса культурогенеза // Регіональне та загальне в історії: тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду; Дніпропетровськ, 9 листопада 1995 р. / Дніпропетровський державний університет [та ін.]. – Днепропетровск: Пороги, 1995. – С. 58–60.
 19. Технологія та орнамент гончарства бронзовоі доби Північно–Західного Причорномор’я // Археологія. –1995. – № 3. – С. 69–73.
 20. Погребальный инвентарь раннебронзового века: часть и целое // Северо–Восточное Приазовье в системе Евразийских древностей: материалы международной конференции. Ч. I. / Донецкий государственный Университет [и др.] – Донецк: ДонГУ, 1996. – С. 26–27.
 21. Захоронения детей и проблема наследования социального статуса // Проблемы археологии юго-восточной Европы: тезисы докладов VII Донской археологической конференции; Ростов-на-Дону, 22–26 ноября 1998 г. / Ростовский государственный Университет [и др.]. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1998. – С. 37–38.
 22. Ямные погребения с мотыгами в Северо–Западном Причерноморье // Эпоха бронзы Доно-Донецкого региона: материалы 4-го украинско-российского полевого археологического семинара; Капитаново, 13–14 июля 1998 г. / ИА НАН Украины [и др.]. –Киев–Воронеж: ВГУ, 1998. – С. 40–44 (в соавторстве с Цимидановым В.В.).
 23. Погребения с топорами в ямной культуре Северо–Западного Причерноморья // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ІV. – Запоріжжя: Просвіта, 1998. – С. 142–162 (в соавторстве с Цимидановым В.В.).
 24. О хронологии и периодизации памятников ямной культуры Северо–Западного Причерноморья // Краткие сообщения Одесского археологического общества. – Одесса: ТЭС, 1999. – С. 52–57.
 25. Об особенностях расселения племен ямной культуры в Северо–Западном Причерноморье // Етнічна історія та культура населення степу та лісостепу Євразії: матеріали міжнародної конференції; Дніпропетровськ, 6–10 грудня 1999 р. / Дніпропетровський державний університет [та ін.]. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – С. 63–64.
 26. Воинство в ямном обществе Северо–Западного Причерноморья // Проблемы истории и археологии Украины: тезисы докладов конференции; Харьков, 21–23 октября 1999 г. / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков: ХНУ, 1999. – С. 6–7 (в соавторстве с Цимидановым В.В.).
 27. Реконструкция  социальной дифференциации ямного общества по данным погребального обряда // Пам’ятки археології Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса: ТЭС, 2000. – С. 54–79 (в соавторстве с Субботиным Л.В.).
 28. О социальном устройстве ямного общества Северо-Западного Причерноморья // Stratum plus.– 2000. – № 2. – С. 388–403.
 29. Курганная архитектура и социальное устройство общества (на материалах памятников ямной культуры) // Археология и древняя архитектура левобережной Украины и смежных территорий. – Донецк: ДонНУ, 2000. – С. 8.
 30. О половозрастной дифференциации в ямном обществе // Чобручский археологический комплекс и древние культуры Поднестровья: материалы полевого семинара; Тирасполь, 2000 г. / Приднестровский государственный университет. – Тирасполь: ПГУ, 2000. – С. 95–98 (в соавторстве с Субботиным Л.В.).
 31. Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Монография. – Одесса: Друк, 2001. – 244 с.
 32. Поховання ямної культури з отворами у Північно-Західному Причорномор’ї // Археологія. – 2001. – № 2. – С. 83–93.
 33. Про статево-вікову стратифікацію населення ямної спільноти Північно–Західного Причорномор’я // Археологія. – 2001. – № 3. – С. 44–57 (в соавторстве с Субботиным Л.В.).
 34. О принципах реконструкции поло-возрастной структуры ямного общества // Эпоха бронзы Доно–Донецкого региона: материалы 5-го Украинско–Российского полевого семинара; Капитаново, 26 июля 1999 г. / ИА НАН Украины [и др.]. – Киев–Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 40–43.
 35. Ров как элемент курганной архитектуры в ямных памятниках Северо-Западного Причерноморья // Проблемы археологии и архитектуры. – Т.1. Археология. – Донецк – Макеевка: ДонНУ, 2001. – С. 38–39.
 36. О социальной позиции детей в ямном обществе // Старожитності Північного Причорномор’я та Криму. –Запоріжжя, 2002. – Вип. Х. – С. 34–39.
 37. Трудовые затраты: универсальный знак или знаковая система? // Сучасні проблеми археології: тези доповідей міжнародної конференції, присвяченої пам’яті В.Ф. Генінга; Київ, 26–28 березня 2002 р. / ІА НАНУ – К.: Наукова думка, 2002. – С. 87–88.
 38. О диспропорции полов в обществах раннебронзового века // Древнейшие общества земледельцев и скотоводов (V тыс. до н. э. – V в. н. э.): материалы III международной археологической конференции; Тирасполь, 5–8 ноября 2002 г.; – Тирасполь: ПГУ, 2002. – С. 118–119.
 39. Найдавніший кам’яний якір з поселення Грибовка IV // Археологія – 2002. –№ 2. – С. 123–128 (у співавторстві з Петровою К.А., Будикіним І.А.).
 40. Погребальная обрядность: дискурсивно-мировоззренческий аспект // Структурно–семиотические исследования в археологии. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Т. 1. – С. 45–55.
 41. Бинарные оппозиции в погребальном обряде ямной культуры // Stratum plus. – 2001. –2002. – №  2. – С. 308–316.
 42. Ямные погребения Северо–Западного Причерноморья с украшениями из металла // Донская археология. – 2002. – № 3–4. – С. 25–31.
 43. До питання про кераміку і ментальність давніх суспільств (за матеріалами до ранної бронзи Північно-Західного Причорномор’я // Український керамологічний журнал. –– 2003. – №  1. – С. 18–24.
 44. Silver in Yamnaya (Pit Grave) Culture of the Northwest Pontic // 9th annual Meeting of EAA: Final Program and Abstracts; St. Petеrsburg, 10–14 September 2003 / European Association of Archaeologists. – St. Petеrsburg, 2003. – P. 63–64.
 45. Gender and Age Stratification in Pit Grave Society // 9th annual Meeting of EAA: Final Program and Abstracts; St. Petеrsburg, 10–14 September 2003 / European Association of Archaeologists. – St. Petеrsburg, 2003. – Р. 117.
 46. Social differentiation in the pit-grave society: reconstruction based on burial data // British Archaeological Report. International Series. – 2003. –V. 1139. – T. 1. – P. 157–169.
 47. Ямная культура Северо–Западного Причерноморья: стратиграфия и хронология // Чтения, посвященные 100-летию деятельности В.А. Городцова в Государственном историческом музее: тезисы конференции; Москва, 14–19 апреля 2003 г. / ГИМ [и др.]. Ч. I. – М.: ГИМ, 2003. – С.87–90.
 48. Багатошарове поселення Грибівка IV в Одеській області // Записки історичного факультету Одеського національного університету. – Одеса: Гермес, 2003. – Вип. 14. – С. 24–39 (у співавторстві з Секерською О.П.).
 49. О мировоззренческих представлениях индоевропейцев // Thracians and circumpontic world: IX International Congress of Thracology; Chişinău – Vadul lui Vodă, 6–11 September 2004 / Universitatea de Stat din Moldova – Chişinău: Cartdidact, 2004. – P. 33–35.
 50. Курган эпохи энеолита–ранней бронзы у с. Ревова Одесской области и его археоастрономическая интерпретация // Stratum plus. – 2003–2004. – №  2. – С. 145–163 (в соавторстве с Потемкиной Т.М.).
 51. Ранний бронзовый век и трансформация культур // Stratum plus. – 2003–2004. – № 2. – С. 86–93.
 52. Погребения эпохи бронзы – раннего железа из Одесской области // Старожитності Степового Причорномор’я та Криму. – Запоріжжя: ЗНУ, 2004. – Вип. XI. – С. 95–98.
 53. Исторические реконструкции и археологические реалии (ямная культурно–историческая область) // Наукові праці історичного факультету ЗДУ.– Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. XVII. – С. 330–359.
 54. Ямна культурно-історична область: сутність феномену // Археологія. – 2004. – №  3. – С. 82–94.
 55. Воинство в ямном обществе Северо–Западного Причерноморья // Старожитності 2004. – Харьков: НМЦ «МД», 2004. – С. 133–141 (в соавторстве с Цимидановым В.В.).
 56. Древнейший курган в Северо–Западном Причерноморье // Thracians and circumpontic world: in 3 vol. – Chişinău: Cartdidact, 2004. – V. 1. – Р. 40–47.
 57. О формировании ямной культурно–исторической области // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: СНУ, 2004. – Вип. 3. – С. 75–99.
 58. Сабатиновская культура – срубная культура: контакты на западе степного Причерноморья // Археологические памятники Оренбуржья. – Оренбург: ОГПУ, 2004. – Вып. 6. – С. 36–45.
 59. Археология и история западного берега Тилигульского лимана: проблемы исследования и охраны культурного наследия // Причорноморський екологічний бюлетень. – Одеса, 2004. – №  2 (12). – С. 186–211 (в соавторстве с Островерховым А.С., Петренко В.Г.).
 60. Раскопки курганов в зоне строительства автодороги Киев–Одесса в 2003 г. // Археологічні дослідження в Україні в 2003–2004 р. – К.: ІА НАН України; Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – Вип. 7. – С. 141–145 (в соавторстве с Дзиговским А.Н., Смольяниновой С.П.).
 61. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Монография. – Одесса: КП ОГТ, 2005. – 207 с. + 11 вкл. (в соавторстве с Петренко В.Г., Ветчинниковой Н.Е.).
 62. Об особенностях курганного строительства в Северо–Западном Причерноморье в эпоху ранней бронзы // Старожитності Північного Причорномор’я та Криму. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – Вип. XII. – С. 55–72.
 63. Хозяйственно-культурный тип племен бронзового века и курганная стратиграфия // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: матеріали II Луганської історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею; Луганськ, 12–14 жовтня 2005 р. / Луганський обласний краєзнавчий музей [та ін.]. – К.: Шлях, 2005. – С. 51–53.
 64. Вопросы стратиграфии и хронологии памятников ямной культуры Северо–западного Причерноморья // II Городцовские чтения. Труды ГИМ. – 2005. – Вып. 145. – С. 38–43.
 65. Знак и денотат: смысловая нагрузка орнаментальных схем в ямной и катакомбной культурах (один из возможных вариантов интерпретации) // Структурно–семиотические исследования в археологии. – Донецк: ДонНУ, 2005. – Т. 2. – С. 143–152.
 66. Археоастрономическая интерпретация архитектуры кургана эпохи энеолита–ранней бронзы у с. Ревова Одесской области // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2005. – Вып. 1. – С. 18–28 (в соавторстве с Потемкиной Т.М.).
 67. Парадокс культуры: ямная культурно–историческая общность // Матеріали та дослідження з археології України. – Луганськ: СНУ, 2005. – Вип. 4. – С. 114–127.
 68. Эпоха ранней бронзы Причерноморских степей // Revista Arheologica. Serie nouǎ. – Chišinau, 2005. – V. I (1). – C. 34–43.
 69. Ямная культурно–историческая общность: радиоуглеродное датирование и проблемы формирования // Российская археология.– 2006. – № 2. – С. 113–120.
 70. Бронзовый наконечник копья из частной коллекции // Древнее Причерноморье. Сборник статей, посвященных 85-летию со дня рождения профессора П.О. Карышковского. – Одесса: Гермес, 2006. – Вып. 7. – С. 76–77.
 71. О концепции восточного происхождения ямной культурно–исторической общности // Вопросы археологии Поволжья. – Самара: Науч.-техн. центр, 2006. – Вып. 4. – С. 203 – 209.
 72. Ямная культура и теория катастроф (к постановке проблемы) // Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. – Оренбург: ОГПУ, 2006. – С. 47–51.
 73. О культурных универсалиях в эпоху бронзы // Матеріали та дослідження з археології України. – Луганськ: СНУ, 2006. – Вип. 5. – С. 225–230 (в соавторстве с Дзнеладзе О.С.).
 74. «Серебряный век» Северо–Западного Причерноморья // Матеріали та дослідження з археології України. – Луганськ: СНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 85–92.
 75. Археологія епохи міді. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Одеса: ОНУ, 2007. – 32 с.
 76. Археологія епохи бронзи. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Одеса: ОНУ, 2007. – 32 с.
 77. Соціальний устрій давніх суспільств. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів V курсу історичного факультету. – Одеса: ОНУ, 2007. – 27 с.
 78. Формы взаимодействия человека и окружающей среды в историческом прошлом. (На примере геоландшафтной системы «Тилигульский лиман») // Археологический журнал. – Армавир, 2007. – № 1. – С. 53–59 (в соавторстве с Островерховым А.С.).
 79. О моделировании курганного пространства в бронзовом веке // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь. К 70–летию Т.М. Потемкиной. – Курган: КГУ, 2007. – С. 65–71.
 80. Ландшафтная система «Тилигульский лиман» и ее роль в истории Северного Причерноморья (с древнейших времен до начала XIX в) // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. – Армавир: ЦАИ АГПУ. – 2008. – Вып. 8. – С. 245–295 (в соавторстве с Островерховым А.С.).
 81. Problems of the social reproduction in the Pit Grave communities // 13th annual Meeting of EAA: Final Program and Abstracts; Zadar, 18–23 September 2007 / European Association of Archaeologists. – Zadar, 2007. – Р. 180–181.
 82. Грунтовый могильник у с. Бурлачья Балка в Одесской области // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2008. – Вып. 8. – С. 152–158 (в соавторстве с Субботиным А.В., Анохиным Е.В.).
 83. Рец.: Тощев Г.Н. Крым в эпоху бронзы // Археологія. – 2008. – № 2. – С. 100–104 (в соавторстве с Островерховым А.С.).
 84. Памяти Вячеслава Ростунова // Археологический журнал. – Армавир, 2008. – № 2. – С. 145.
 85. Исторические процессы в Юго–Восточной Европе (энеолит–ранний бронзовый век) // Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы. – Оренбург: ОГПУ, 2009. – С. 49–58.
 86. Курган эпохи палеометалла на берегу Аджалыкского лимана в Одесской области // Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. XV. – С. 43–47 (в соавторстве с Ветчинниковой Н.Е.).
 87. Между жизнью и смертью: представления о структуре мифоритуального пространства // Stratum plus. – 2005–2009. – № 2. – С. 325–344.
 88. Кинжал «киммерийского типа» из окрестностей с. Севериновка // Revista Arheologica. Serie nouǎ. – Chišinau, 2010 – V. V, № 2. – Р. 151–158 (в соавторстве с Агульниковым С.М.).
 89. Искусство бронзового века: погребальный ритуал // Материалы по археологии Северного Причерноморья – Одесса: «Печатный дом «Фаворит», 2010. – Вып. 9. – С. 47–59.
 90. Нові радіовуглецеві дати для пам’яток Північно–Західного Причорномор’я // Археологія. – 2010. – № 3. – С. 69–75.
 91. Природные ресурсы и экономика древних обществ // Stratum plus. – 2010. – № 2. – С. 49–99.
 92. Торговые пути и миграции в бронзовом веке // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса: СМИЛ, 2010. – Вып. 11. – С. 158–249.
 93. The role of the liman–baymouth complexes in human settlement the Eneolithic to Bronze Age // IGCP 521 – INQUA 501 Sixth  Plenary Meeting and Field Trip; Rhodes, Greece, 27 September – 5 October 2010. – Rhodes, 2010. – Р. 101–103 (with Konikov E., Vinogradova E., Kiosak D., Govedarica B.).
 94. Палеоклиматы, палеогеография и освоение человеком Северо–Западного Причерноморья в раннем и среднем голоцене // Черноморский регион в условиях глобальных изменений климата: закономерности развития природной среды за последние 20 тысяч лет и прогноз на текущее столетие. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – С. 98–117 (в соавторстве с Кониковым Е.Г., Киосаком Д.В., Виноградовой Е.И.).
 95. История населения Северо–Западного Причерноморья в бронзовом веке (инвайроментальный подход) // Индоевропейская история в свете новых исследований. – М: МГОУ, 2010. – С. 124–134.
 96. Модели жизнедеятельности населения Северо–Западного Причерноморья и климатические аномалии (6200–2000 лет до н. э.) // Stratum plus. – 2011. – № 2. – С. 101–140 (в соавторстве с Киосаком Д.В., Виноградовой Е.И.).
 97. Новые погребальные комплексы позднего энеолита в Северо–Западном Причерноморье // Stratum plus. – 2011. – № 2. – С. 237–247 (в соавторстве с Манзурой И.В.).
 98. Мегалитический комплекс медного века в Одесской области // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФОП «Фридман О.С.», 2011. – Вып. IX. – С. 159–167.
 99. Курган біля с. Сичавка Одеської області // Археологія. – 2011. – № 3. – С. 70–82 (у співавторстві з Савельєвим О.К.).
 100. Оружие в кладах эпохи бронзы // Археологія і давня історія України. – К.: ІА НАНУ, 2011. – Вип. 5. – С. 72–81.
 101. Клады бронзового века: функции артефактов и семиотика дискурса // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса: «Печатный дом «Фаворит». – 2011. – Вып. 12. – С. 62–85.
 102. Палеоэкология и культурная динамика. Голоцен Северо-Западного Причерноморья. Монография. – Saarbruken: Lap. Lambert Academic Publishing GmbH & KG, 2011. – 267 с. (в соавторстве с Виноградовой Е.И, Киосаком Д.В.).
 103. Курган біля с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області // Археологічні дослідження в Україні 2010. – Київ – Полтава: «Друкарня «Гротеск», 2011. – С. 162–163 (у співавторстві з Савельєвим О.К., Богуславським Г.С., Гусаковою І.В., Леоновою А.О., Остапенко П.В.).
 104. Популяционная динамика степных культур энеолита и ранней бронзы с точки зрения археогенетики // Stratum plus. – 2012. – № 2. – С. 31–45 (в соавторстве с Никитиным А.Г.).
 105. Об интерпретации металлических артефактов эпохи палеометалла // Человек в истории и культуре. – Одесса: СМИЛ, 2012. – Вып. 2. – С. 240–245 (в соавторстве с Киосаком Д.В.)
 106. Очерки истории и археологии Днестро–Бугского междуречья. Монография. – К.: КНТ, 2012. – 299 с. (в соавторстве с Островерховым А.С., Савельевым О.К., Остапенко П.В.).
 107. The Late Pleistocene And Holocene Of The North–Western Black Sea Area: Palaeogeography, Palaeoclimate And Archaeology // At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary studies. Вook of the Section of the European Quaternary Stratigraphy of INQUA; Sassari, Sardinia, Italy, September 26–27 2012. – Sassari, 2012. – P. 56–57 (with E. Konikov, N. Gerasimenko, D. Kiosak, G. Pedan, E Vinogradova).
 108. Geoarchaeology: the Problem of Settlement in the Coastal Zone of North–West Black Sea Region (an Inter–Disciplinary Study) // Stratigraphy and sedimentology of oil–gas basins. International scientific journal. Azerbaijan national Academy of Sciences. Branch of Earth Sciences. – 2012 – № 1. – P. 3–17 (with E.G. Konikov, D.V. Kiosak, E.I. Vinogradova, B. Govedarica, I.V. Manzura).
 109. Технология кремнеобработки как источник исторических реконструкций // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України. – Луганськ: ТОВ «Елтон–2», 2012. – С.125–132 (в соавторстве с Киосаком Д.В.).
 110. Об истоках формирования буджакской культуры // Старожитності Степового Причорномор’я та Криму. – Запоріжжя: ЗДУ, 2012. – Вип. XVI. – С. 18–62.
 111. Культурно–исторические контакты населения Северо–Западного Причерноморья в раннем бронзовом веке: Запад–Восток // Stratum plus. – 2013. – № 2. – С. 199–258.
 112. Северо–Западное Причерноморье в контексте «Европейской цивилизации раннего бронзового века» // Цивилизационные центры и первобытная периферия в эпоху раннего металла: модели взаимодействия. Тезисы докладов круглого стола, посвященного памяти Н.Я. Мерперта. 5–7 февраля 2013 г. – М.: ИА РАН, 2013. – С. 17–18.
 113. Типология и классификация амфор из погребений буджакской культуры Северо-Западного Причерноморья // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «А.С. Фридман», 2013. – Вып. Х. – С. 256–266.
 114. Адаптация человека к изменениям природной среды в Северном Причерноморье (бронзовый век) // VIII всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». Сб. статей (г. Ростов-на-Дону, 10–15 июня 2013 г.). – Ростов н/Д: Издательство ЮНЦ РАН, 2013. – С. 244–237.
 115. Влияние «природных катастроф» на население Причерноморского региона: хронологический критерий верификации // VIII всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». Сб. статей (г. Ростов-на-Дону, 10–15 июня 2013 г.). – Ростов н/Д: Издательство ЮНЦ РАН, 2013. – С. 275–278 (в соавторстве с Киосаком Д.В., Кониковым Е.Г., Виноградовой Е.И.).
 116. Связи буджакской культуры и центральноевропейских групп культуры шнуровой керамики // «Obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych» Streszenia referatov. – Obrzycko, 2013. – С. 13-18.
 117. The megalithic past of the Bronze Age kurgans of the North Pontic Region // 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. – Abstracts / Editor: Jan Turek. Edition: First, 2013. – Printhouse: TOMOS Praha, a.s., Ohradni 59, 140 21 Praha 4 Michle, Czech Republic. – P. 178-179 (with Nikitin A.).
 118. Феномен Буджакской культуры // Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei, şi studiului artelor, ediţia VI-a. – Chişinău: Garomont, 2014, com. Org. Oleg Leviţki (et. al.). – P. 25.
 119. Ямная (буджакская) культура // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Монография. – Одесса: СМИЛ, 2013). – С.211-254.
 120. Катакомбные культуры // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Монография. – Одесса: СМИЛ, 2013. – С. 255-275.
 121. Бронзовый век Северо-Западного Причерноморья (историко-археологический очерк) // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Монография. – Одесса: СМИЛ, 2013. – С. 335-345 (в соавторстве с Ванчуговым В.П.).
 122. Продовження досліджень на трипільському поселенні етапу В ІІ Небелівка // Археологічні дослідження в Україні в 2013 р. – К., 2014. – С. 161-162 (у співавторстві з Відейко М., Чепменом Дж., Бурдо Н., Гайдарською Б., Ігнатовою С., Рудь В.).
 123. Балкано-Карпатский вариант ямной культурно-исторической области // Российская археология. – 2014. – № 2. – С. 5-20.
 124. Добыча соли в Северном Причерноморье и Крыму (по археологическим и историческим данным) // Археологія і давня історія України. – Комсомольськ, 2014. – Вип. 2. – С. 7-17.
 125. Исследования по проекту «Ранняя урбанизация в праисторической Европе: трипольские мегапоселения» в 2013 году // Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică. – Chişinău, 2014. – Р. 107-144 (соавторы: Видейко М., Чепмэн Дж., Бурдо Н., Гайдарска Б., Игнатова С., Рудь В.).
 126. Stan badaс nad osadnictwem kultur jamowej i katakumbowej w zlewni Dolnego Dniestru // ARHAEOLOGIA BIMARIS. – Poznan, 2014. – № 6. – S. 17-33.
 127. Komponent tradycji kultur ceramiki sznurowej. Amfory w połnocno-zachodnio nadczarnomorskich grobach kultury jamowej (Компонент традиції культур шнурової кераміки. Амфори у похованнях ямної культури північно-західного Причорномор’я) // ARHAEOLOGIA BIMARIS. – Poznan, 2014. – № 6. – S. 351-417 (співавтори: О. Косько, П. Влодарчак). – Режим доступу: https://www.academia.edu/15301680/Komponent_tradycji_kultur_ceramiki_sznurowej._Amfory_w_p%C3%B3%C5%82nocno-zachodnio-_-nadczarnomorskich_grobach_kultury_jamowej
 128. Аски из погребений буджакской культуры Северо-Западного Причерноморья // Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. – 2015. – Т. XVIII. – С. 37-51 (соавторы: Бруяко И.В., Субботин Л.В.).
 129. «Буджакские банки» как маркеры: транскультурный и транстерриториальный аспект // Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. – 2015. – Т. XVIII. – С. 17-36 (соавтор: Тощев Г.Н.).
 130. «Протобуджакский горизонт» Северо-Западного Причерноморья // Stratum Plus. – 2015. – № 2. – С. 275-294.
 131. Культурно-історичні процеси в Північно-Західному Причорномор’ї (кінець IV – III тис. до н.е.) // Археологія. – 2015. – № 4. – С. 3-21.
 132. Мегалитические традиции Северо-Западного Причерноморья // Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики. Сборник научных статей / Гл. ред. Е.П. Токарева. – Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей, 2015. – С. 46-73.
 133. Костяные артефакты из погребений Буджакской культуры // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – №1 (13) (січень – березень). – Т. 1. – С. 16-19.
 134. Центральноевропейские связи Северо-Западного Причерноморья в бронзовом веке // Стародавнє Причорномор’я. – 2016. – Вип. ХІ. – С. 207-212.
 135. Река Кодыма – граница культур и цивилизаций (археологический аспект) // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. – С. 146-162.
 136. Компетентностный подход в музейной педагогике // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – 2016. – № 15. – С. 64-67.
 137. ‘Yampil Inspirations’: a study of the Dniester cultural contact area at the frontier of Pontic and Baltic Drainage Basins // Podolia as a cultural contact area in the 4th – 2nd Millenium. – Poznan, 2016. – P. 406-424. – (Baltic-Pontic Studies, vol. 20) (with Klochko V., Kośko A., Szmyt M., Toshchev G., Włodarczak P.).
 138. Late Eneolithic and Bronze age prologue Pontic societies. Forest-steppe Middle Dniester and Prut drainage basins in the 4th/3rd-2nd millennium BC: A history of investigations // Podolia as a cultural contact area in the 4th – 2nd Millenium. – Poznan, 2016. – P. 7-39 (Baltic-Pontic Studies, vol. 20) (with Toschev G.).
 139. The Middle-Dniester cultural contact frea of Early Metal Age societies. The frontier of Drainage Basins in the 4th/3rd-2nd Millennium BC // Podolia as a cultural contact area in the 4th – 2nd Millenium. – Poznan, 2016. – P. 336-405 (Baltic-Pontic Studies, vol. 20) (with Toschev G.).
 140. Tripolye (Gordineşti Group), Yamnaya and Catacomb Culture cemeteries, Prydnistryanske, Site 1, Yampil Region, Vinnitsa oblast: anarchaeometric and chronometric description and a taxonomic and topogenetic discussion // Podolia as a cultural contact area in the 4th – 2nd Millenium. – Poznan, 2016. – P. 188-255 (Baltic-Pontic Studies, vol. 20) (with Klochko V., Kośko A., Potupchyk M., Włodarczak P., Żurkiewicz D.).
 141. Степное население в Центральной Европе эпохи ранней бронзы, или путешествие туда и обратно // Генофонд. рф (гл. ред. Л.С. Клейн). Ч. 1. – Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=27671; Ч. 2 – Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=27749; Ч. 3 – Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=278641 (соавторы: Д.В. Киосак, А.Г. Никитин).
 142. Subdivisions of haplogroups U and C encompass mitochondrial DNA lineages of Eneolithic-Early Bronze Age Kurgan populations of western North Pontic steppe // Journal of Human Genetics. – 2017. – 62 (6): 605-613, Japan (with Nikitin A., Kiosak D.).

Коментувати не дозволено.