Прігарін Олександр Анатолійович

Народився 26 вересня 1971 року у м. Одесі. Після завершення історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (диплом з відзнакою) у 1993 році був залишений на знову створеній кафедрі археології та етнології України. Одночасно із початком викладацької (асистент – 1993-1998 рр.) і адміністративної (зав. лабораторією археології та етнографії Степової України ОДУ – 1993-1995 рр.) роботи, поступає до заочної аспірантури відділу етнології Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (м. Київ), де під керівництвом Т.В. Косміної та з порадами А.П. Пономарьова, В.І. Наулка, Г.С. Щербія приступив до монографічного вивчення традиційного житла Степової (Південної) України. Після її завершення представив і захистив у 1998 році кандидатську дисертацію «Етнічна виразність житла слов’янського населення Південно-Західної України (ХІХ-ХХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. У 2015 році захистив докторську дисертацію «Формування етноконфесійної спільноти росіян-старообрядців у Нижньому Подунав’ї (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 1999 року працює доцентом кафедри археології та етнології України ОНУ ім. І.І. Мечникова (отримав звання у 2001 р.). Читав лекції по загальних курсах («Основи етнології», «Українська етнологія» та «Історична інформатика»), а також ряд авторських спеціальних курсів («Національні меншості України», «Джерела з етнології України», «Методика етнографічних досліджень», «Етнографія української діаспори», «Сучасні етнічні процеси», «Етнодемографія», «Історія етнологічної науки» та ін.).

Протягом 2006-2009 рр. перебував у докторантурі, де підготував до друку монографічне дослідження «Росіяни старообрядці на Дунаї: формування етноконфесійної спільноти».

У 1998-2000 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2000 році за підтримкою фонду «Відкрите суспільство» пройшов тримісячне стажування при кафедрі етнології Софійського університету «Св. Клімента Охридського».

У 2002 р. пройшов стажування у Польщі за темою «Малі етнічні групи Східної Європи» (ОВТА). Протягом 2004-2005 рр. пройшов стажування в Європейському університеті (м. Мінськ) у межах програми «The Social Transformation in Between-Lands (Belarus, Ukraine and Moldova)» (American Center for Education and Research).

Є одним з ініціаторів і організаторів всеукраїнських (з 1998 р. – міжнародних) етнологічних конференцій молодих учених. Відповідальний секретар наукових збірників «Древние культуры и цивилизации Восточной Европы» (1995 р.); «Етнографічні дослідження в Україні» (1996 р.); «Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження» (1997; 2000; 2002); «Етнічність в історії та культурі» (1998 р.).

З 2004 року проводяться щорічні наукові форуми та видається альманах «Липоване: история и культура русских-старообрядцев».

З 1995 року організатор і керівник етнографічних експедицій Одеського університету у Буджаку (південно-західні райони Одеської області), Миколаївської та Запорізької областях та АР Крим. Брав участь в експедиційних дослідженнях у Болгарії (2000-2002 та 2010 рр.), Румунії (2003-2004, 2008-2010 рр.), Молдові (2007 р.), Білорусі (2004-2005 рр.) та Росії.

Під керівництвом було захищено 7 дисертацій кандидатів історичних наук. П’ять разів виступав в якості опонента.

З 2003 р. член науково-методичної ради Управління охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Виконує науковий моніторинг стану пам’ятників історії і культури області. Приймає активну участь у створенні їх державного реєстру та експертної оцінки цих пам’ятників і їх використання.

Бере участь у діяльності Української асоціації усних істориків; Наукового товариства болгаристів України; міжнародної академічної комісії істориків «Україна-Болгарія»; комісії з дослідження старообрядництва при Міжнародному Комітеті славістів.

Участь у міжнародних дослідницьких проектах:
1) 2002-2004 – координатор «Греки Південної України: історія, культура та ідентинчність» (Фонд грецької культури);
2) 2006-2009 – співробітник AHRC funded projects «Black Sea Currents: migration and coexistence in two post-Imperial cities, Odessa and Istanbul» run by a team of anthropologists at the Department of Social Anthropology, University of Cambridge, UK;
3) 2007 – співробітник проекту «Села, що розбігаються? Глобалізація по-сільськи» (Fund of J. and К. Макаrturiv underback № 06-86346-000 – GSS);
4) 2007-2009 – консультант проекту «Усна історія: де-колективізація в Україні: досвід селян» (The Colledge of St. Thomas Mor, Saskatchewan University (Саnada));
5) 2009-2010 – науковий керівник міжнародного наукового проекту «From memory to history: reserving handwritten, typed and photographic sources of Old Believers in the Danube region (18th to 20th centuries)» (EAP291 – ENDANGERED ARCHIVES PROGRAMME «British Libriary»);
6) 2011-2012 – керівник україно-словеньского проекту «Словенія-Україна: порівняльні аспекти прибережних регіонів» (спільно з Приморським університетом м. Копер).

Наукові інтереси:
історія та виразність культури етнічних груп Південно-Східної Європи; ідентичність та міжетнічні зв’язки; традиційна народна архітектура етнічних груп Південної України; знакові аспекти у створенні і функціонуванні житлового простору слов’ян; міграції як шлях формування населення Півдня України; походження та еволюція росіян-старообрядців, їхня культурно-побутова своєрідність; методи етнографічного (антропологічного) пізнання; застосування комп’ютерних технологій у гуманітарних дослідженнях.

Контактні дані:
тел.: +38-050-569-10-67
e-mail: prigarin_alexand@mail.ru

ВИБІРКОВІ  ПУБЛІКАЦІЇ

За вказаними темами опубліковано більше 200 робіт у вітчизняних і закордонних наукових виданнях. Зроблені доповіді на більше, ніж 80 міжнародних наукових форумах.

Монографії  та  брошури

 1. Етнічна карта півдня України (Соціокультурний та етнополітичний аспекти). Випуск 2. Херсонська область: Інформ.-метод. посібник. – Одеса: Астропринт, 1998. – 48 с. (у співавторстві з С.Є. Саханенком, П.І. Надолішнім).
 2. Етнічна виразність житла слов’янського населення Південно-Західної України (ХІХ – ХХ ст.). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – Одеса: Друк, 1998. – 16 с.
 3. Кубей и кубейци: бит и култура на българите и гагаузите в с. Червоноармейское, Болградски район, Одеска област / Отв. ред. З.Т. Барболова. – Одесса: Маяк, 2002. – 88 с. (в соавторстве с Тхоржевской Т.В., Агафоновой Т.А., Ганчевым А.И.).
 4. Сільські поселення і житло Степового Побужжя. – Первомайськ, 2003. – 56 с. (у співавторстві з О.М. Марченко).
 5. Терновка: документы и материалы по истории (1792 – 1822) / Търновско българске дружество «Иван Вазов», Одеско научно дружество на българистите. – Т.1. – Одесса, 2004. – 154 с. (в соавторстве с Е.С. Самаритаки, Е.А. Уваровой, В.Н. Станко). [Второе издание. – Николаев, 2006].
 6. Память жива в веках. Возвращение к истокам: об участии казаков в войнах 18-20 вв. / Отв. за выпуск. М.К. Ахеджак. – Краснодар: Диапазон-в, 2006. – 308 с. (с. 5-44) (в соавторстве с Д.В. Сень, А.М. Малукало).
 7. «Карячка-Мирное: очерки истории прошлого и традиций». В серии: Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Вып. 4. – Одесса, 2007. – 195 с. (в соавторстве с Т.А. Агафоновой, А.А. Бачинской, А.И.Ганчевым и др.).
 8. Группа после переселения: естественное движение и миграционные процессы старообрядческого населения на Дунае 1830-1850-х годов / Серия препринтов «Научные доклады по исторической демографии и исторической географии») / Отв. ред. И.Л. Жеребцов. – Вып. 4. – Сыктывкар, 2007. – 20 с.
 9. Задунайские колонисты и болгары в фондах Измаильского архива: аннотированный каталог / КУ «Измаильский архив»; Одесское научное общество болгаристов; Управление по делам национальностей и религии Одесской облгосадминистрации / Отв. ред. О.Б. Дёмин. – Измаил-Одесса: Удача, 2008. – 110 с. (в соавторстве с А.В. Галкиной, А.И. Ганчевым).
 10. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце ХVIII – первой половине ХІХ вв. / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова / Отв. ред. О.Б. Дёмин. – Одесса–Измаил–Москва: «Смил» – «Археодоксiя», 2010. – 528 c.
 11. Fishing Traditions among Old Believers in the Danube Delta: Survival Strategies During the 19th Century // The Biopolitics of the Danube Delta: Nature, History, Policies / Ed. Constantin Iordashi and Kristof van Assche. – Lanham-Boulder-New York-London: Lexington Books, 2015. – P. 223-242.
 12. Lipowanie jako subetniczna grupa Rosjan-staroobrzedowcow // Lipowanie. Kultura religijna I tożsamość naddunajskich staroobrzędowców / Praca zbiorowa pod redakcia Wojciecha Lipinskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 2015. – P. 44-95.

Методичні  розробки

 1. Быт и культура населения Степной Украины: программа для сбора полевого этнографического материала. – Вып. 1. – Одесса, 1996. – 33 с. (в соавторстве с Т.А. Агафоновой, Т.В. Пригариной, Н.А. Петровой). 2-е видання, доповнене: Побут та культура населення Степової України: програма для збору польового етнографічного матеріалу. – Одеса, 2000. – 66 с. (у співавторстві з Т.А. Агафоновою, О.І. Ганчевим, Г.М. Захарченко, Н.О. Петровою, Т.В. Тхоржевською, Н.І. Серебрянниковою та І.М. Ніколіною).
 2. Українська етнологія: методичний посібник для студентів історичного факультету. – Одеса: Друк, 2001. – 37 с. (у співавторстві з В.Г. Кушніром). 2-е видання: Українська етнологія // Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін для студентів історичного факультету. – Одеса: Гермес, 2002. – С. 153-195.
 3. Методика викладання народо/українознавства. Методика польових етнографічних досліджень. Джерела з етнології України. Національні меншини України. Етнографія української діаспори // Програми професійно-орієнтованих дисциплін. Спеціальність «Етнологія» / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – С. 22-44, 65-76.

Статті

 1. Строителната обредност на българите в Южна Бесарабия // Българите в Северното Причерноморие: изследвания и материали. – Велико Търново, 1996. – Т. 5. – С. 369-374.
 2. Традиційне житло українців Буджаку ХІХ – ХХ ст. (за матеріалами експедицій ОДУ) // Національні та етносоціальні процеси в Україні: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. – Чернівці, 1997. – С. 93-98.
 3. Етническата изразителност на българското жилище в Бесарабия през ХІХ-ХХ в. // Българите в Северното Причерноморие: изследования и материали. – Велико Търново, 1997. – Т. 6. – С. 379-393.
 4. Расселение и численность русских старообрядцев в Нижнем Подунавье (ХІХ-ХХ вв.) // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження. – Одеса: Гермес, 1998. – С. 38-41 (в соавторстве с А.И. Федоровой).
 5. Малодвірні поселення Південної (Степової) України ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження. – Одеса: Гермес, 1998. – С. 61-66.
 6. О фракийских элементах в этнической культуре болгар Бессарабии: на материалах жилища ХIX-XX вв. // Relatile moldo-bulgare in epoca medie si moderna. – Chisinau, 1998. – P. 219-226.
 7. Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. – Секція 1. Теоретичні проблеми етнології. – К.: Київський університет, 1999. – С. 63-66.
 8. Русские старообрядцы и сектанты в Южной Украине и Бессарабии: численность и расселение в 1860-е гг. // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових робіт, присвячена 135-річчю ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 271-298.
 9. Традиционная общественно-территориальная структура болгарских сел в Бессарабии // Българите в Северното Причерноморие: изследования и материали. – Велико Търново, 2000. – Т. 7. – С. 441-448.
 10. Козаки-некрасівці на Дунаї: кінець ХVIII – перша третина ХІХ ст. // Козацтво на Півдні України. Кінець ХVIII – ХІХ ст. / Гол. ред. В.А. Смолій. – Одеса: Друк, 2000. – С. 29-41.
 11. К вопросу о содержании термина «Этноконфессиональная группа»: на материалах русских старообрядцев Балкан // Ethnoses and Cultures on the Balkans. – Sofia: Dios, 2000. – Vol.1. – Р. 80-93.
 12. «Козацтво в Туреччині» М.Чайковського як джерело вивчення козацьких формувань Оттоманської Порти середини ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – Вип. ХІІІ. – С. 7-28.
 13. Переселение некрасовцев из Добруджи в Бессарабию: 1830-1835 гг. // Культура русских старообрядцев в национальном и международном контексте. – Бухарест: Критерион, 2001. – Вып. 3. – С. 376-404.
 14. Будівельні обряди та звичаї Степової України: матеріали до семіотичної характеристики української хати // Народознавчі Зошити. – 2001. – № 3. – С. 486-493.
 15. «Некрасівці»: до змісту поняття // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 93-104.
 16. «Пилипони» в Подунав’ї наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип.14. – С. 67-78.
 17. Русские старообрядцы в Болгарии: новые материалы по истории потомков некрасовцев и липован Добруджи // Старообрядчество: история, культура, современность. – М., 2004. – № 10. – С. 29-35.
 18. Les «vieux-croyants» (Lipovane) du delta du Danube // Ethnologie française. – T. XXXIV. Ukraine-Україна: terrains, ėveils. – 2004. – № 2. – Р. 259-266.
 19. Борода та її знакові функції в уявленнях старообрядців Подунав’я // Тіло в текстах культур. – К., 2003. – С. 63-68.
 20. Похоронно-поминальные обряды русских-старообрядцев Придунавья: структура этноконфессиональной выразительности // Кодови словенских култура. – Београд: CLIO, 2004. – Брой 9 «Смрт». – С. 92-115 (в соавторстве с Г.Н. Захарченко).
 21. Отражение процессов формирования в исторической памяти русских старообрядцев на Дунае // Гуманитарная мысль Юга России. – 2005. – № 1. – С. 88-108; Гуманитарная мысль Юга России. – 2006. – № 1. – С. 94-116.
 22. Комп’ютерні технології в етнології: удосконалення інструментарію або методи етнометрики // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: Унісерв, 2006. – Вип. 21. – С.  42-46.
 23. Этносоциальные характеристики села Буджака: материалы похозяйственных книг с. Муравлевки 1940-х гг. // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одесса-Терновка: Друк, 2007. – С.  296-311.
 24. Відображення процесів формування осередку російських старообрядців на Дунаї в історичній пам’яті їхніх нащадків // Україна модерна. – К.–Львів: Критика, 2007. – Число 11. – С. 59-84.
 25. Статево-вікова структура росіян старообрядців Буджаку у першій половині ХІХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб.наук.праць. Число 10 / Відп. ред. О.А. Удод. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2007. – С. 376-399. – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/geo/10/22.pdf
 26. Этнодемографические исследования населения Буджака по массовым источникам: половозрастные характеристики русских старообрядцев первой половины ХІХ в. // Revista de etnologie şi culturologie. – Chişinău, 2007. – Vol. 2. – C. 76-87.
 27. Про варіативність польової «поведінки» в етнології: критичний погляд на евристичні можливості // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – К., 2008. – С. 67-77.
 28. Формирование старообрядческого населения Придунавья в конце XVIII – начале ХІХ вв. // Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XIV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л. Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Языки славянских культур, 2008. – С. 65-107.
 29. Пътищата на спасението в историческата памет на липованите край Дунава // Български фольклор. – 2008. – Кн. 1. – С. 11-27.
 30. Модели исследовательских стратегий в этнологии: вызов поля и индивидуальный опыт // Антропология академической жизни / Под ред. Г.А. Комаровой. – М.: ИЭА РАН, 2008. – С. 141-161.
 31. «История на полях»: записи в книгах липован как историко-этнографический источник // Традиционная книга и культура позднего русского средневековья. Труды Всероссийской научной конференции к 40-летию полевых археографических исследований МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, 27-28 октября 2006 г.) / Отв. ред. И.В. Поздеева. – Ярославль: Рейдер, 2008. – С. 149-176. – (Мир старообрядчества. Вып. 7).
 32. Об этнических стереотипах греков Крыма на рубеже ХХ-ХХІ вв. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии: Сб. / Отв. ред. В.Н. Зинько. – Симферополь, 2008. – Вып. XIV. – С. 620-644 (в соавторстве с М.А. Араджиони).
 33. Глокалізація у старообрядців Буджаку: спроба окреслення моделей та суб’єктів модернізації традиціоналістських спільнот // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип.19. – С. 60-78.
 34. Жилище и его место в структуре строительных и обрядовых практик липован на Дунае // Традиционная культура: научный альманах. – 2009. – № 2 (34). – С. 28-42.
 35. О численности старообрядцев Буджака в первой половине ХIХ века: динамика процессов формирования этноконфесиональной группы // Stratum plus: культурная антропология и археология: Причерноморские этюды. – 2005-2009. – № 6. – С. 128-142.
 36. Факт(ор) в етнологічному дослідженні: про варіативність стратегій в антропологічній корпорації // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки / Відп. ред. І.І. Колесник. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 270-294.
 37. Glocalization in the Old Belief Environment of Budzhak: Models and Subjects of Contemporary Modernization of Traditional Societies // Staroobrzędowcy za granica / Pod red. Gluszkowskiego M., Grzybowskiego S. – Torun: Wydawnictwo naukowe Universytetu Mikolaja Kopernika, 2010. – P. 307-325.
 38. Одеското научно дружество на българистите. Структура, направления и основни резултати от дейността // Списание на Българската академия на науките. – 2010. – № 5. – С. 42-48 (в соавторстве с А.И. Ганчевым).
 39. Липоване: историко-этнографическая характеристика русских старообрядцев на Дунае // Иконопись в собрании Одесского муниципального музея личных коллекций им. А.В. Блещунова. – Херсон: Гилея, 2011. – С. 93-96.
 40. О казаках-некрасовцах в Османской империи периода Крымской войны: описание М.С. Чайковского (Мохаммед Садык Паши) // Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты: Статьи Международной электронной научной конференции (16-17 декабря 2010 г., Краснодар) / Отв. ред. д.и.н. А.В. Венков. – Краснодар: изд-во ЮИМ, 2011. – С. 66-84.
 41. Идентичность этноконфессиональной общности старообрядцев Придунавья по источникам первой половины ХІХ в. // Традиционная культура. – 2011. – № 1. – С. 59-78.
 42. «Конец Света»: переживания старообрядцев на Украино-Белорусско-Русском пограничье // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории / Отв. ред. О.А. Довгополова. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011. – С. 332-340 (в соавторстве с В.Л. Кляусом).
 43. Старообрядцы Малой Азии в первой половине ХХ в.: новые материалы о липованах и некрасовцах // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса-Измаил, 2011. – Вып. 8. – С. 66-87 (в соавторстве с Д.В. Сень).
 44. Письма С.И. Цветко Н.С. Державину 1927-1929 гг.: творческие связи в контексте биографий // Дриновський збірник. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків Україна – Болгарія. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2011. – Т. IV. – С. 516-526 (в соавторстве с А.И. Ганчевым). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/drzb/2011_4/Ganchev_A Prigarin_A.pdf
 45. Фотографія в культурі: етнографічні аспекти феномену // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р.Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – С. 438-444.
 46. Вариативность этнографического знания: потенциал источников и разнообразие подходов // Интеграция археологических и этнографических исследований: сборник научных трудов. Часть 1 / Отв. ред. М.Л. Бережнова, С.Н. Корусенко, Р.С. Хакимов, Н.А. Томилов (гл. ред.). – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2010. – С. 29-34.
 47. Этноконфессиональная культура в контексте приграничья: русские-старообрядцы (липоване) Дунайского региона // Danubius: Muzeul de isrtorie Galaţi. – Galaţi, 2010. – T. XXVIII. – P. 113-126.
 48. Фотографии как источник для изучения старообрядчества Измаильской епархии // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы X Международной конференции, проходившей в Москве-Боровске 15-17 ноября 2011 г. – М.: Боровск, 2011. – Т. 2. – С. 396-409.
 49. Истоки книжной культуры у старообрядцев на Дунае в свете архивных и полевых материалов // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе ХХI в.: Труды II Международной научной конференции (Москва, 30-31 октября 2009 г.) / [Отв.ред. И.В. Поздеева]. – М., 2011. – С. 459-474. – (Мир старообрядчества. Вып. 8).
 50. Память рода… // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 23-50.
 51. Ринок «7-й кілометр»: про сучасні форми торгівельних практик у поліетнічному місті // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – Вип. 1. – С. 94-116.
 52. Гектографы в липованской среде: специфика бытования и перспективы изучения (на материалах «Бесполезной радости») // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса-Измаил, 2012. – Вып. 9. – С. 68-75.
 53. Духовні вірші росіян-старообрядців на Дунаї як історичне джерело: постановка питання та тексти // Народна творчість та етнографія. – 2012. – № 1. – С. 66-74.
 54. У пошуках матеріальної «основи»: історіографічні колізії етнографії сучасності // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки / Відп. ред. І.І. Колесник. – Вип. 6. – К., 2011/2012. – С. 192-203.
 55. Християнська спадщина Українського Подунав’я // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. – Книга І. Частина І: Історія. – С. 101-115.
 56. Образи минувшини: фотографія в культурі та культура в фотографіях // Альманах історичних досліджень: Зб. наук. статей. – Одеса: Фенікс, 2012. – Вип. 2. – С. 124-138.
 57. Мультимедийное издание «Криничное – Чешма-Варуита: история, культура, фольклор» // Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора: Материалы Международной научной конференции (16-18 ноября 2011 г., Москва) / Сост. В.Л. Кляус, Е.В. Миненок; под ред. В.М. Гацака. – М.: ИМЛИ РАН, 2012. – С. 47-58 (в соавторстве с А.И. Ганчевым).
 58. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и судьбы некрасовцев // «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества», Chişinău, 1-5 apr. 2012. Conferinţa ştiinţifică internaţională. – Ch.: CEP USM, 2012. – P. 66-70 (// Русин. – Кишинев. – 2012. – № 2(28). – С. 5-16).
 59. Современное греческое население Крыма в этнодемографических измерениях: группа «Перевала» (сельсовет Доброе) // Этнография Крыма ХІХ – ХХ вв. и современные этнокультурные процессы: материалы и исследования / Отв. ред. М.А. Араджиони, Ю.Н. Лаптев. – Симферополь, 2012. – Вып. 2. – С. 88-99.
 60. On the persistence of bazaars in the newly capitalist world: reflections from Odessa // The Anthropology of East Europe Review. – Vol. 31, № 1 (2013). – P. 110-136 (co-author – Abel Polese). – Режим доступу:  https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/article/view/3694/3406
 61. Болгарский переселенец Бессарабии первой половины XIX в.: историко-демографический портрет // България: метрополия и диаспора:  Сб. по случай 65-годинината на д.и.н. Николай Червенков / Науч. дружество на бълг. в Реп. Молдова, Ин-т за културно насл. към молд.акад. на науките, Таракл. държавен ун-т «Григорий Цамблак»; редкол.: Иван Думника [и др.]. – Кишинев: SŞB (Tipogr. «Bons Offices»), 2013. – С. 82-91 (в соавторстве с М.П. Филиповой (Кляус)).
 62. Материальное воплощение этнического и проблема движения традиции // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сб.научн.тр. – Омск: Издательский дом «Наука», 2013. – С. 89-94 (в соавторстве с С.В. Коч).
 63. Старообрядцы Придунайских земель в исследованиях ХІХ в. – 1980-х гг.: историографические достижения и методологические проекции // Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л.Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М., 2013. – С. 152-180.
 64. Липоване и «Липоване…» в новейшей практике и историографии: опыт саморефлексии // Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса-Измаил, 2013. – Вып. 10. – С. 3-18.
 65. 20 лет развития этнографии в Одессе (1993-2013 гг.): хроника полей и заметки на полях // От этнологии к социокультурной антропологии: к 20-летию создания В.Н. Станко этнографической школы в Одессе (био-библиографические материалы) / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; Лаборатория археологии и этнографии Степной Украины / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Postfactum, СМИЛ, 2013. – С. 11-45 (в соавторстве с Г.Н. Стояновой).
 66. Одесское научное общество болгаристов: основная библиография // Българите в Северното Причерноморие: Изследования и материали. – Одесса – Велико Търново, 2013. – Т. 12. – С. 389-419 (в соавторстве с А.И. Ганчевым).
 67. Буджак: історичний зміст топоніму у контексті історико-етнографічного районування України // ПОСТФАКТУМ: історико-антропологічні студії. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 98-111 (у співавторстві з І.Г. Верховцевою).
 68. Ритуально-знаковые аспекты торговой практики: на материалах одесского рынка // Традиционная культура. – 2014. – № 1. – С. 158-167.
 69. Буджак как историко этнографический регион Европы // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 9-26 (в соавторстве с И.А. Киссе).
 70. Этнокультурные группы Буджака в исторической динамике // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 146-168 (в соавторстве с С.Б. Кузьминой).
 71. Русские // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 555-602 (в соавторстве с А.В. Галкиной).
 72. О связях старообрядцев Румынии и Прибалтики между двумя Мировыми войнами: письма К.А. Малышева и И.Н. Заволоко Ф.Е. Мельникову // Международные Заволокинские чтения. – Сборник 3. – Рига, 2014. – С.125-135, XVII-XXIV (соавтор: Федорова А.И.).
 73. «Церковная археография» в среде старообрядцев середины ХХ в.: по материалам Измаильской епархии // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: мат-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Улан-Удэ, 7-8 августа 2015 г.). – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. – С. 98-108.
 74. Старообрядческая община г. Одессы, 1945-1962 гг.: по материалам архива Кишиневской епархии РПСЦ // Старообрядчество: история, культура, современность. – М., 2015. – № 15. – С. 93-101.

Редактор-укладач

Липоване: история и культура русских-старообрядцев. – Одесса, 2004-2013. – Вып. 1-10.

Участь у редколегіях

Одеска българистика. – 2003-2009. – № 1-6.

Българите в Северното Причерноморие: Изследования и материали. – Т. 9-12. – Одесса – Велико Търново, 2006-2013.

ПОСТФАКТУМ: історико-антропологічні студії. – Одеса, 2013. – №№ 1-4.

Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одесса-Терновка: Друк, 2007.

Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012.

Дриновський збірник. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків Україна – Болгарія. – Т. І-ІV. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2007-2011.

Судьба старообрядчества в ХХ – начале ХХІ вв.: история и современность. Зб. наук. праць та матеріалів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Вип. 1-3. – Київ-Куренівка-Чечельник, 2007-2009.

Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XIV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л. Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Языки славянских культур, 2008.

Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сб. статей к XV Междунар. съезду славистов / Отв. ред. Л.Л. Касаткин; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М., 2013.

От этнологии к социокультурной антропологии: к 20-летию создания В.Н. Станко этнографической школы в Одессе (био-библиографические материалы) / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; Лаборатория археологии и этнографии Степной Украины. – Одесса: Postfactum, СМИЛ, 2013.

Василенко В.Н. Традиции и особенности питания причерноморских немцев. – Одесса: Удача, 2013. – 48 с.

Comments are closed.