Стоянова Галина Миколаївна

 

 
У 1997 році закінчила історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність – історик, викладач історії.
 
У 2004 році захищено кандидатську дисертацію «Традиційна поховальна обрядовість слов’янського населення Південно-Західної України середини ХІХ-ХХ ст.: ритуальна структура та її статевовіковий аспект» за спеціальністю 07.00.05 – етнологія у спеціалізованій вченій раді Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.
 
З 2002 по 2004 рр. працювала на посаді асистента кафедри археології та етнології України, з 2004 по 2006 рр. – на посаді старшого викладача, з 2006 р. по теперішній час  працює на посаді доцента кафедри. 
 
Наукові інтереси:
традиційна культура слов’янського населення Півдня України, обряди життєвого циклу, етнографія міста.

 
Контактні дані:
e-mail: gzstoyanova@gmail.com

ВИБІРКОВІ  ПУБЛІКАЦІЇ

Методичні  видання

 1. Побут та культура населення Степової України: програма для збору польового етнографічного матеріалу. – Одеса, 2000. – 66 с. Побут та культура населення Степової України: програма для збору польового етнографічного матеріалу. – Одеса, 2000. – 66 с. (у співавторстві з Т.А. Агафоновою, О.І. Ганчевим, О.А. Прігаріним, Н.О. Петровою, Т.В. Тхоржевською, Н.І. Серебрянниковою та І.М. Ніколіною).
 2. Вступ до етнографії міста: методичні вказівки до курсу. – Одеса, 2006. – 24 с.
 3. Культурологія: навчальний посібник. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2007. – 240 с. (у співавторстві з Колтуновим О.Ю., Подкупко Т.Л., Серебрянніковою Н.І., Якубовською М.Г.).
 4. Джерела з етнології України: методичні вказівки до курсу за вимогами кредитно-модульної системи. – Одеса, 2007. – 23 с.
 5. Етнографія міста. Методичні матеріали для студентів історичного факультету. – Одеса, 2012. – 24 с.
 6. Советский быт и повседневность населения Степной Украины: Программа для сбора полевого этнографического материала / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Удача, 2012. – 21 с. (в соавторстве с А.А. Пригариным, А.В. Лесниковой, В.В. Демидюком).
 7. Стать та вік в традиційних культурах: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018 – 30 с. – Електронне видання. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19469.
 8. Антропологія академічної спільноти: методичні рекомендації з вибіркового курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» / О. А. Прігарін, Г. М. Стоянова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2021. – 48 с.

Статті

 1. Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ у світогляді слов’ян: (за матеріалами експедицій на Одещині) // Етнічна історія народів Європи: Традиційна етнічна культура слов’ян. Збірник наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С. 40-44.
 2. Родильний та поховальний ритуал як соціальні регулятори // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 381-387.
 3. Уявлення про «невижитий вік» та його прояви в поховальному ритуалі (на матеріалах слов’янського населення Півдня України) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 120-125.
 4. Традиційна поховальна обрядовість українців та росіян: до історії етнологічного вивчення в Україні // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології. Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18). – С. 113-118.
 5. Похоронно-поминальные обряды русских-старообрядцев Придунавья: структура этноконфессиональной выразительности // Кодови словенских култура. – Београд: CLIO, 2004. – Брой 9 “Смрт”. – С. 92-115 (в соавторстве с Пригариным А.А.).
 6. Демоны судьбы в представлениях бессарабских болгар // Одеська болгаристика. Науковий щорічник. – Одеса, 2005-2006. – Вип. 3-4. – С. 64-66.
 7. Родинный ритуал у болгар Южной Бессарабии: структурно-семантические особенности // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Одесса: Друк, 2006. – Т. 9. – С. 275-281.
 8. Пища в традиционных поминальных обычаях и обрядах болгар Южной Бессарабии // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одеса-Терновка: Друк, 2007. – С. 286-290.
 9. Тема дороги в похоронном ритуале (на материалах славянского населения Южной Бессарабии) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 96. Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв; Venezia: Вид-во ДГУ ім. Петра Могили, Ca’Foskari, 2008. – С. 146-148.
 10. Этнолог: от повседневных практик к профессиональным традициям // Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Том ІІ / отв. ред. Г.А. Комарова. – М.: ИЭА РАН, 2010. – С. 269-277.
 11. Образ смерті в уявленнях та обрядовій практиці слов’ян (на матеріалах польових досліджень в південній Бессарабії) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – Вип. 21. – С. 44-51.
 12. Етнографічна спадщина В.М. Ястребова та її значення в дослідженнях культурно-побутових традицій населення Півдня України // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – № 22 (147). – С. 151-158.
 13. Віртуальний дискурс Одеси // Схід/Захід: Історико-культурологічний збірник / Східний інститут українознавства ім.. Ковальських та ін.– Харків: ТОВ «НТМТ», 2011. – Вип.15. – С. 235-242 (у співавторстві з Черних І.Д.).
 14. Проблеми методології етнографічного вивчення міської культури: постановка питання // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – Вип. 3. – С. 117-119.
 15. К вопросу консервации традиции в полиэтнической среде: на материалах родильной и похоронной обрядовой практики болгар Южной Бессарабии // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 402-406.
 16. Репрезентация Одессы в виртуальном пространстве // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. – Серія: Історія, Філософія. Політологія. – Одеса, 2012. – Вип. 4. – С. 17-22 (у співавторстві з Черних І.Д.).
 17. Архетип землі в поховально-поминальній обрядовій практиці (на матеріалах слов’янського населення Південно-Західного Причорномор’я) // Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі. Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – С. 69-70.
 18. Тосты как форма межкультурной коммуникации (из услышанного, подсмотренного, увиденного) // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сборник научных трудов. – Омск: Издательский дом «Наука», 2013. – С. 122-128.
 19. Репрезентация этничности в социальных сетях: конструирование реальности и идентичности (на примере этнических групп Одесщины) // Постфактум: історико-антропологічні студії. – 2013. – № 1. – С. 72-82.
 20. 20 лет развития этнографии в Одессе (1993-2013 гг.): хроника полей и заметки на полях // От этнологии к социокультурной антропологии: к 20-летию создания В.Н. Станко этнографической школы в Одессе (био-библиографические материалы) / Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; Лаборатория археологии и этнографии Степной Украины / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Postfactum, СМИЛ, 2013. – С. 11-45 (у співавторстві з Прігаріним О.А.).
 21. Ромы // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 527-554.
 22. Украинцы // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm – CМИЛ, 2014. – С. 603-636.
 23. Гендерные роли как отражение архетипов национальной культуры в контексте обрядов жизненного цикла // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2015. – Вип. № 9. – С. 45-50.
 24. Морячки: социальная группа, субкультура, жизненная стратегия // ХІ конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Екатеринбург, 2-5 июля 2015 г. – Москва; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015. – С. 465.
 25. Гендерные роли как отражение архетипов национальной культуры в контексте обрядов жизненного цикла // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2015. – Вип. № 9. – С. 45-50.
 26. Репрезентация этничности в социальных сетях: конструирование реальности и идентичности на примере Одесской области, Республика Украина // Антропология медиа: теория и практика / Под ред. В.К. Мальковой, В.А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 2016. – С. 238-251.
 27. Заздрити чи співчувати: наративна інтерпретація жіночої долі у соціальній групі морячок // Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8-11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. – Харків, 2016. – C. 193-202.
 28. Болгарська етнокультурна група Одеси: досвід соціокультурної адаптації // Дриновський збірник – Т. ІХ. – Софія-Харків, 2016. – С. 128-135 (співавтор: Коч С.В.).
 29. Крестьянская культура в дискурсе Модерна (к проблеме преодоления исторических стереотипов) // Человек в истории и культуре. Мемориальный сборник научных работ в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук, Владимира Никифоровича Станко / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Ирбис, 2017. – С. 427-431 (соавтор: Черных И.Д.).
 30. Морячка в виртуальном отражении // Человек в истории и культуре. Мемориальный сборник научных работ в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук, Владимира Никифоровича Станко / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: Ирбис, 2017. – С. 607-613.
 31. Морячки як соціальна група / субкультура (вектори наукового дослідження) // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень: у 5 т. / Наук. ред., упор. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2017. – Т. 2: Етнографія науки. Субкультури. Повсякдення. – С. 161-170.
 32. Інтернаціоналізм VS Мультікультуралізм: соціокультурні антропологічні дослідження в Одесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 301-324 (співавтор: Прігарін О.А.).
 33. Современные практики репрезентации этничности в городском пространстве (на примере болгарской диаспоры г. Одессы) // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Одесса: Симекс-принт, 2018. – Т. XIII. – С. 241-252.
 34. Между сушей и морем: специфика коммуникации морячек // Сборник материалов XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Казань, 2-6 июля 2019 г. – М., Казань: ИЭ РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. – С. 286.
 35. Регламентация поведения в обрядах жизненного цикла липован // Сultura rușilor lipoveni în context naţional și internaţional / Культура русских-липован в национальном и международном контексте. Сборник докладов и сообщений Международного научного симпозиума ОРЛР (Пятра Нямц, 11-15 ноября 2017 г.). – Бухарест: Издательство «C.R.L.R.», 2019. – Вып. VII. – С. 363-371.
 36. Балканські риси образу Одеси: шляхи формування та сучасні прояви // Дриновський збірник. – Софія-Харків: Издателство на БАН «Проф. Марин Дринов», 2020. – Т. ХІІІ. – С. 106-117.
 37. Урбаністична культура в спектрі міждисциплінарних досліджень // Сучасна освіта: проблеми, реалії та перспективи: матеріали Міжрегіональної науково-практичної онлайн-конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2021 року). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2021. – С. 59-64.

Коментувати не дозволено.