ОСВІТА


Кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітньою програмою (спеціалізацією) “Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини”. При кафедрі працює аспірантура.

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра археології та етнології України, розроблені робочі навчальні програми, пакети індивідуальних завдань, модульних контрольних завдань, тестові завдання за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS).

За час існування кафедри археології та етнології України її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 80 курсів для студентів історичного факультету та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова. В тому числі:

Фундаментальні професійно орієнтовані дисципліни для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання

І. ОКР «Бакалавр історії»

1. Археологія.
2. Історія первісного суспільства.
3. Основи антропології.
4. Етнологія.
5. Давня історія України.
6. Українська етнологія.
7. Пам’яткознавство.

ІІ. ОКР «Магістр історії»

1. Кочовий світ Степового Причорномор’я.
2. Сучасні інформаційні технології в історичних дослідженнях.
3. Сучасні проблеми етнології.
4. Екологічна історія.
5. Етнополітологія.
6. Політична антропологія.
7. Українське образотворче мистецтво.
8. Історія культурного освоєння Північно-Західного Причорномор’я у додержавну добу.
9. Українська усна народна творчість.

ІІІ. ОКР «Спеціаліст» (історія, археологія та етнологія)

Етнополітологія

Спеціальні професійно орієнтовані дисципліни для студентів спеціальності «археологія»:

1. Основи наукових досліджень.
2. Північно-Західне Причорномор’я у первісну добу.
3. Археологія доби палеометалу:
Ч. 1. Археологія епохи міді;
Ч. 2. Археологія епохи бронзи;
Ч. 3. Ранній залізний вік.
4. Антична археологія Північного Причорномор’я.
5. Слов’яно-руська археологія.
6. Археологія середньовічної України.
7. Історіографія археології.
8. Інформаційні технології в археології.
9. Історична геологія та палеонтологія.
10. Археологічна топографія.
11. Методика археологічних досліджень (Методика камеральної обробки та лабораторних досліджень).
12. Науковий студентський семінар.
13. Спецпрактикум І (Проблеми історії та археології доби Великого переселення народів).
14. Спецпрактикум ІІ (Камеральна обробка археологічних знахідок: за матеріалами городища біля с. Орловка Ренійського р-ну Одеської обл.).
15. Антична нумізматика.
16. Кочовий світ степової України на рубежі ер.
17. Соціальний устрій давніх суспільств України (доба каменю, міді, бронзи).

Спеціальні професійно орієнтовані дисципліни для студентів спеціальності «етнологія»:

1. Основи наукових досліджень.
2. Етнографія українського народу:
Ч. 1. Етнопсихологія;
Ч. 2. Джерела з етнології України;
Ч. 3. Основні галузі господарської діяльності українців;
Ч. 4. Етнографія України;
Ч. 5. Вітчизняна історіографія етнології України;
Ч. 6. Культура і побут українського козацтва;
Ч. 7. Етнографія української діаспори;
Ч. 8. Етнопедагогіка;
Ч. 9. Формування української нації;
Ч. 10. Методика викладання народо/українознавства.
3. Національні меншини України.
4. Сучасні етнічні процеси:
Ч.1. Сучасні етнічні процеси;
Ч. 2. Етнодемографія.
5. Історія і методика етнологічної науки:
Ч. 1. Історіографія етнологічної науки;
Ч. 2. Методика етнологічних досліджень.
6. Історія української соціально-економічної думки.
7. Науковий студентський семінар.
8. Спецпрактикум І (Український весільний ритуал).
9. Спецпрактикум ІІ (Моделювання обрядів переходу на матеріалі традиційної поховальної обрядовості українців).
10. Українська усна народна творчість.
11. Вступ до етнографії міста.
12. Дослідження систем спорідненості в етнології.

Спеціальні курси для студентів історичного факультету заочної форми навчання (спеціалізація «історія, археологія та етнологія України»):

1. Слов’яно-руська археологія.
2. Етнографія українського народу.
3. Антична археологія Північного Причорномор’я.
4. Давня історія України.
5. Археологія доби палеометалу.

Викладачі кафедри плідно працюють також зі студентами спеціальностей «журналістика», «видавнича справа», «культурологія», для яких розроблені та читаються професійно спрямовані курси:

1. Основи етнології.
2. Етнологія та етнопсихологія.
3. Етнографія України.

Викладачами кафедри археології та етнології України розроблені навчальні робочі програми дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи, опубліковано 16 підручників і навчальних посібників і близько 30 навчально-методичних видань, у тому числі 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України (укладач – д.і.н., проф. В.Г. Кушнір).

Не має аналогів в Україні сьогодні укладений к.і.н., доц. С.А. Булатович навчальний посібник з античної нумізматики (у 2-х частинах). Розроблений унікальний макет електронного посібника для дистанційної освіти з народознавства Одещини (д.і.н., проф. В.Г. Кушнір).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Кушнір В.Г. «Ми – одесити»: посібник для 9 кл. – Одеса, 1997 (у складі колективу авторів).
 2. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини: навчальний посібник. – Одеса, 1998.
 3. Станко В.Н. Історія первісного суспільства: підручник. – К.: Либідь, 1999 (співавтори: М.І. Гладких, С.П. Сегеда).
 4. Сминтина О.В. Давня історія України: навчальний посібник. – Ч. І: Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини. – Одеса: Гермес, 1999.
 5. Сминтина О.В. Історія первісного суспільства: метод. посібник. – Одеса: Гермес, 1999.
 6. Кушнір В.Г. Історія України для 7 класу: підручник. – Одеса, 1999.
 7. Сминтина О.В. Слов’яно-руська археологія: посібник для студ. іст. фак. – Одеса: Друк, 2000.
 8. Кушнір В.Г., Прігарін О.А. Українська етнологія: методичний посібник для студентів історичного факультету. – Одеса: Друк, 2001.
 9. Сминтина О.В. Історія первісного суспільства: методичний посібник для студентів заочного відділення історичного факультету. – Одеса, 2002.
 10. Булатович С.А. Антична нумізматика: навчальний посібник. – Ч. І. Загальні проблеми античної нумізматики. – Одеса, 2005.
 11. Коч С.В. Етнографія України: курс лекцій. – Одеса, 2006.
 12. Іванова С.В. Соціальний устрій давніх суспільств: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів V курсу історичного факультету. – Одеса, 2007.
 13. Іванова С.В. Археологія епохи міді: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Одеса, 2007.
 14. Іванова С.В. Археологія епохи бронзи: навчальний посібник до спеціального курсу для студентів ІІІ курсу історичного факультету.  – Одеса, 2007.
 15. Булатович С.А. Антична нумізматика: навчальний посібник. – Ч. ІІ. Грошовий обіг Північно-Західного Причорномор’я в античну добу. – Одеса, 2007.
 16. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини: навчальний посібник. – Одеса, 2008.
 17. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 1. Настінний розпис. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 46 с. (завантажити)

Викладачами кафедри розроблені й опубліковані методичні рекомендації для написання кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних та магістерських) робіт для студентів історичного факультету (д.і.н., проф. О.В. Сминтина, у співавторстві з д.і.н., проф. В.М. Хмарським), програми учбової археологічної та етнографічної практики.

Невід’ємною складовою навчально-методичної роботи кафедри є проведення учбових і виробничих практик. Центральне місце в системі практик посідають польова археологічна та польова етнографічна практики для студентів 1 курсу освітнього рівня «бакалавр», які проходять на базі відповідних фахових наукових експедицій.

Comments are closed.